ΚΑΛΑΘΙ
Περιβαλλοντική πολιτική ΤΑΚΑ -ΤΑΚΑ ΑΕΒΕ

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η εταιρεία ΤΑΚΑ ΤΑΚΑ Α.Ε.Β.Ε. αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

  • για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη/μείωση της ρύπανσης που προέρχεται από τις δραστηριότητές της
  • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της βιοποικιλότητας και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων  
  • για τη συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία της καθώς και τις λοιπές υποχρεώσεις συμμόρφωσης που η εταιρεία έχει ενυπογράφως αποδεχθεί

 

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 που αφορά την :

 

Παραγωγή και Εμπορία Ειδών Καθαρισμού, Ειδών Οικιακής Χρήσης, Φίλτρων Φούρνων Βαφής Αυτοκινήτων

 

η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
  • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
  • Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
  • Στην συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με Περιβαλλοντικά Θέματα

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Ορμπέσκος